site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Životopisné údaje

* 16. 3. 1956, Bratislava

1962–1971

Základná deväťročná škola na Košickej ulici v Bratislave

1964–1971

štúdium klavírnej hry na ĽŠU

1969–1971

súkromné štúdium kompozície (Peter Bartovic)

1971–1975

štúdium kompozície (Juraj Pospíšil), hry na klavíri (Mária Masariková) na Konzervatóriu v Bratislave

1973–1980

domáce muzicírovanie u Jána Albrechta

1975–1980

štúdium kompozície (Dezider Kardoš) na Vysokej škole múzických umení v Bratislave

1979–1988

odborný redaktor redakcie hudobnín a kníh o hudbe vydavateľstva OPUS

1984

člen Zväzu slovenských skladateľov (od 1990 Spolok slovenských skladateľov – súčasť Slovenskej hudobnej únie)

1985–1991

externý pedagóg na Katedre skladby Vysokej školy múzických umení v Bratislave

1988–1989

študijný pobyt na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Roman Haubenstock-Ramati)

1988–1992

ašpirant na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

január 1990

predseda Spolku slovenských skladateľov

1992–1996

vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

jún 1993

obhajoba kandidátskej práce Battaglia a mimesis

17.11.1993

titul kandidát vied

1991–1996

vedúci redaktor časopisu Slovenská hudba

1993–1994

sídelný skladateľ Slovenskej filharmónie

1997–...

odborný asistent na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

1997–1999

riaditeľ vydavateľskej sekcie Národného hudobného centra

1999–2016

riaditeľ vydavateľstva Scriptorium musicum

2001–2007

hosťujúci docent na Akadémii umení v Banskej Bystrici

2008–2017

prezident Výboru Bratislavských hudobných slávností

2008–2009

predseda Spolku slovenských skladateľov

2009–...

člen občianskeho združenia Albrechtina

2011–2012

odborný asistent na Katedre skladby a dirigovania Vysokej školy múzických umení

2013–2015

docent na Katedre skladby a dirigovania Vysokej školy múzických umení

2017–...

redaktor vo vydavateľskom oddelení Hudobného centra; vedúci Oddelenia edičnej činnosti HC