site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Starinky 2014

GODÁR – symfonický i filmový bol názov koncertu, ktorý prebehol 27. novembra 2014 v Dome umenia v Košiciach. Štátna filharmónia Košice pod taktovkou Leoša Svárovského predviedla 4 skladby Vladimíra Godára: Barkarola, Malá suita pre malého Davida, Emmeleia a Dariačangin sad. Sólistami večera boli: Jozef Lupták, ktorý hral v troch skladbách, huslista Peter Biely, ktorý sa k nemu pridal v Malej suite, a violista (aj huslista) Milan Paľa, ktorý s Luptákom účinkoval vo vrcholnej skladbe večera, Dariačanginom sade. Na napätí poslednej skladby sa zúčastnil aj nástroj Milana Paľu, ktorému pri dramatických najvypätejších tónoch praskla struna. Vďaka patrí pohotovej violistke z orchestra, ktorá si s ním okamžite vymenila nástroj, takže mohol dohrať svoj sólový part bez narušenia dramatického oblúka diela (mnohí poslucháči si ani neuvedomili, čo sa na javisku stalo). Zanietená interpretácia, skvelé výkony od dirigenta, sólistov i členov orchestra si vyslúžili adekvátne oduševnený aplauz návštevníkov Domu umenia.

Na skúške

violista Milan Paľa, violončelista Jozef Lupták;        dirigent Leoš Svárovský;           Leoš, Vladimír, Milan, Jozef

huslista Peter Biely, violončelista Jozef Lupták

po koncerte

Dňa 25. novembra 2014 sa v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre uskutočnilo slávenostné odovzdávanie Ceny Pavla Straussa 2014 „za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia“. Okrem literárneho vedca Petra Libu ocenenie získal aj Vladimír Godár. Ocenenia im odovzal syn Pavla Straussa doktor Jozef Strauss a Miroslav Ballay, vedúci Katedry kulturológie UKF v Nitre a predseda Kulturologickej spoločnosti, ktorá je spolu s univerzitou a mestom organizátorom udeľovania Cien Pavla Straussa. Na podujatí odznela aj skladba O Crux v interpretácii Janka Slávika a niekoľko melódií z filmu Martina Šulíka Orbis pictus v originálnom predvedení žiakov Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre. Niekoľko hodín predtým sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila prednáška Vladimíra Godára, nazvaná Príbeh jednej knihy, v ktorej autor predstavil svoju najnovšiu publikáciu De musica.

De musica je najnovšia dvojzväzková publikácia Vladimíra Godára, v ktorej položil základy semiotickej koncepcie chápania dejín hudby. Autor sa snaží interpretovať hudobný vývoj cez prizmu rétoriky a poskytuje nám tak originálny pohľad na známu problematiku. Rétorická inšpirácia v hudbe nie je nič nové, Godár však obchádza často využívané a obľúbené rétorické figúry a ich hudobné vyjadrenie, a pracuje s rétorikou ako komplexom, ktorého podstatné súčasti premieta na dejiny hudby. Publikácia vyšla vo vydavateľstve AEPress (http://www.aepress.sk//).

Štátna filharmónia Košice pod vedením Leoša Svárovského venuje jeden celý novembrový koncert hudbe Vladimíra Godára. Viac sa dozviete na podstránke Budúce koncerty.

Festival Ars Nova, ktorý sa uskutoční v Košiciach začiatkom novembra 2014, ponúka tiež koncert na počesť Alfreda Schnittkeho pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín. V programe koncertu sa popri Schnittkeho skladbách ocitli aj dve Godárove skladby. Interpretovať ich bude Ivan Buffa a Andrej Gál.

V rámci pravidelných koncertov cyklu (Ne)známa hudba, ktorý organizuje OZ Albrechtina, sa 16. 9. 2014 uskutočnil klavírny recitál Maroša Klátika, na ktorom odzneli v susedstve skladieb autorov Martina Burlasa, Petra Breinera a Jozefa Kolkoviča aj Godárove skladby Emmeleia pre klavír a Grave, passacaglia pre klavír. Koncert bol zároveň prezentáciou nového CD Maroša Klátika Klavírna hudba/Piano Works s hudbou Martina Burlasa a Vlada Godára (Pavian Records) (http://hudba.drhorak.sk/katalog/labely/15/pavian-records/).

Festival peknej hudby venoval v rámci svojho 15. ročníka jeden deň hudbe Vladimíra Godára. Na koncerte 25. júla 2014 v Banskej Štiavnici účinkovali naši skvelí inštrumentalisti: riaditeľ festivalu violončelista Eugen Prochác, harfistka Katarína Turnerová, huslista Stano Palúch a Cappella Istropolitana. V plne navštívenom Kostole sv. Kataríny odznelo niekoľko obľúbených Godárových komorných skladieb: Emmeleia, Barkarola, Malá suita pre malého Davida, Canzona refrigerativa a Concerto grosso.

Skladba Barkarola pre husle, 12 sláčikových nástrojov, harfu a čembalo Vladimíra Godára sa dostala až do Taiwanu, kde ju na koncerte Taipeiského symfonického orchestra 21. júna 2014 zahral na husliach Roger Chih-I Chiang pod dirigentskou taktovkou Gilberta Vargu (http://www.zonego.taipei.gov.tw/ct.asp?xItem=71879077&ctNode=49271&mp=10501D2)

Ak ste nemali príležitosť zúčastniť sa koncertu 30. apríla 2014, na ktorom odznela skladba Vladimíra Godára Querela pacis, môžete si ju vypočuť na stránke Slovenskej filharmónie: (http://stream.filharmonia.sk/index.php?id=321)

Nádherné fotografie z prípravy koncertu Solamente naturali 30. apríla 2014 nájdete tu: (http://matejkmet.blogspot.sk/)

Štyri roky trvalo Vladimírovi Godárovi, kým sa jeho skladba Querela pacis dostala na koncertné pódium. Po zúfalom pokuse o premiéru na festivale Pohoda roku 2010 konečne Querela pacis odznela v zaplnenej Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie 30. apríla 2014, a to s veľkým úspechom. Nádherné a povznášajúce predvedenie hudobníkov, ktorí sú už známi ako "Godárovi dvorní interpreti": členovia orchestra Solamente naturali s koncertmajstrom Milošom Valentom, zbor Vocale Solamente naturali pripravený Dušanom Billom, sólisti – temne zamatová Petra Noskaiová (alt), ohromujúci Tomáš Šelc (barytón) a nebesky priezračná Hilda Gulyásová (soprán), ktorá pohotovo zaskočila za indisponovanú Emily Van Evera. Všetko pod prísnym okom a taktovkou Andrew Parrotta. Hudba hlboko zasiahla interpretov i poslucháčov, prenášala energiu z pódia do hľadiska, kde niekoľko stoviek ľudí fascinovane počúvalo skladbu, aby po jej odznení odmenili interpretov a autora dlhotrvajúcim intenzívnym potleskom vrcholiacim v standing ovations. Vďaka všetkým zainteresovaným za nezabudnuteľný zážitok!

Solamente naturali na skúške                                Basbarytonista Tomáš Šelc a členovia zboru

Koncertná sála Slovenskej filharmónie                                Altistka Petra Noskaiová

Solamente naturali a Vocale Solamente naturali        Hilda Gulyásová, soprán a Marcel Plavec, oboe da caccia

klaňačka                                                                             autor Vladimír Godár

Vladimír Godár a koncertmajster Miloš Valent                                Dirigent Andrew Parrott

Pozývame všetkých priaznivcov Godárovej hudby na premiéru diela Querela pacis do Koncertnej sály Slovenskej filharmónie v Bratislave 30. apríla 2014. Dielo bolo síce premiérované pred štyrmi rokmi na festivale Pohoda, keďže však diváci okrem hluku z okolitých pódií a atrakcií takmer nič nepočuli, bude tohtoročná premiéra prekvapením určite aj pre tých, ktorí tam vtedy boli. Viac informácií na našej podstránke Budúce udalosti, na podstránke Querela pacis, a na stránke Slovenskej filharmónie (http://www.filharmonia.sk/en/events/event/m10m10-20132014-en/)

Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda na svojom pravidelnom výročnom koncerte 12. januára 2014 predviedol okrem krásnych skladieb ďalších autorov aj obľúbenú uspávanku Vlada Godára Dormi, Jesu, sólo spievala Eva Šušková.